Faktoring

Faktoring staje się coraz bardziej popularny w Polsce, tym samym stanowi poważne zagrożenie dla tradycyjnych metod finansowania. Dotychczas rozbrzmiewał głównie w biurach dużych korporacji. Coraz częściej słyszy się jednak o usłudze faktoringu w małych firmach i u mikro przedsiębiorców.

Oferty faktoringu

Ładowanie wszystkich ofert…

Szczegółowe opisy firm oferujące faktoring:

Aforti Finance, Fandla Faktoring, faktoria.pl, Finea, Idea Money, Monevia, NFG Faktoring, smeo.pl

Co to jest faktoring?

faktoring

Faktoring oparty jest na wykupie przez instytucję faktoringową (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności z tytułu sprzedaży towaru, usług lub świadczeń dodatkowych (na przykład monitoring płatności, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności czy prowadzenie rozliczeń) od przedsiębiorstwa (faktoranta).

Podmioty uczestniczące w faktoringu:

 • Przedsiębiorca – inaczej faktorant, zbywca wierzytelności
 • Instytucja finansowa – faktor, najczęściej bank lub inna firma nabywająca wierzytelności
 • Kontrahent – dłużnik faktoranta, zobowiązany do zapłaty na rzecz określonego świadczenia

Faktor wypłaca zaliczkę – najczęściej do 90% wartości – faktorantowi na podstawie faktury z długim terminem płatności (na przykład 30,60 dni) wystawionej kontrahentowi. Usługa faktoringu kojarzy się przede wszystkim z cesją, tymczasem to połączenie cech różnego rodzaju umów i ich elementów: cesji wierzytelności, umowy zlecenia i dyskonta.

W zależności od oferowanych usług oraz form płatności można wyróżnić kilka rodzajów faktoringu:

Faktoring pełny (właściwy, bez regresu) – faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową. Dzięki polisy, przedsiębiorca przerzuca ryzyko braku zapłaty za dostarczony towar bądź usługę na instytucję finansową. Świadczenie skierowane jest do dużych korporacji, gdyż wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów ubezpieczeniowych.

Faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem) – finansowanie faktur bez przejęcia ryzyka niewypłacalności. W przypadku braku spłaty przez kontrahenta faktorant zobowiązuje się zwrócić kwotę zaliczki w ustalonym z faktorem terminie. Okres regresu wynosi od 14 do 60 dni. Usługa dostępna dla mikro przedsiębiorców.

Faktoring mieszany – ryzyko niewypłacalności rozkłada się na faktora i faktoranta. Należy wówczas ustalić limit odpowiedzialności instytucji finansowej.

Faktoring dyskontowy – kwota z faktury pomniejszona jest o opłaty, prowizje i odsetki.

Faktoring odsetkowy – faktorant otrzymuje zaliczkę, która stanowi do 90% wartości faktury. Rozliczenie następuje dopiero w momencie spłaty należności przez kontrahenta lub nadejścia terminu jej wymagalności. Odsetki nalicza się średnio raz w miesiącu za rzeczywisty czas korzystania z finansowania.

Faktoring cichy (tajny, nienotyfikowany) – dłużnik dokonuje płatności na rachunek bankowy faktoranta, nie wiedząc o zawarciu umowy faktoringu. Przedsiębiorca po otrzymaniu zapłaty zobowiązuje się przekazać pieniądze instytucji finansowej. Ta forma ma zastosowanie wyłącznie w przypadku faktoringu z regresem, czyli bez przejęcia ryzyka wypłacalności kontrahenta. Stosowany względem dłużników o dobrej sytuacji finansowej. Liczba podmiotów oferujących tego typu usługi jest znacznie ograniczona.

Faktoring jawny (otwarty, notyfikowany) – dłużnik zostaje powiadomiony o zawarciu umowy po jej podpisaniu. Instytucja finansowa informuje o przelewie należności, wskazując numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonywana wpłata. Kontrahent faktoranta musi wyrazić zgodę na cesję praw do wierzytelności. Na polskim rynku to najpopularniejsza forma faktoringu. Znajduje zastosowanie w obsłudze transakcji krajowych i międzynarodowych.

Dla kogo faktoring?

Faktoring to dobre rozwiązanie dla firmy, jeśli:

 • Nie posiada zdolności kredytowej
 • Pragnie zwiększyć sprzedaż i potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego innego niż bankowy kredyt obrotowy
 • Ma problemy z rozliczeniami ze swoimi klientami
 • Kontrahenci wysnuwają życzenia o dłuższych terminach płatności
 • Przedsiębiorstwo chce ograniczyć ryzyko wiążące się z opóźnieniem lub brakiem zapłaty przez dłużnika
 • Firma stawia na kompleksowe usługi finansowe znacznie ułatwiające zarządzanie płynnością finansową
 • Stosowane są odroczone terminy płatności, tak zwany kredyt kupiecki
 • Posiada stałe grono odbiorców obsługiwanych w sposób cykliczny

Warunkiem podpisania umowy faktoringu jest dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i zdrowe relacje z kontrahentami. Niespłacone długi czy firma na skraju bankructwa automatycznie dyskwalifikują przedsiębiorstwo w oczach faktora.

Faktoring zalety

Faktoring to alternatywa dla kredytu, jeśli firma w danym momencie potrzebuje kapitału, a nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej. Stanowi też swoistą podporę dla stabilnych przedsiębiorstw szukających środków do zapewnienia sobie płynności finansowej. Poniżej najbardziej kluczowe zalety:

 • Poprawa płynności finansowej – przedsiębiorstwo otrzymuje środki pieniężne od razu po przekazaniu faktury faktorowi
 • Stały dopływ kapitału obrotowego
 • Faktoring nie obciąża budżetu w takim stopniu jak kredyt czy pożyczka bankowa
 • Szyba i prosta procedura – wymaga znacznie mniej dokumentacji niż kredyt w banku
 • Brak zabezpieczeń w postaci hipoteki czy zastawu
 • Mniejsze firmy i mikro przedsiębiorstwa nieposiadające zdolności kredytowej mogą skorzystać z usługi faktoringu
 • Ryzyko niewypłacalności dłużnika można przenieść na faktora
 • Możliwość wydłużenia terminu spłaty za oferowane usługi i towary – tym samym wzrasta konkurencyjność firmy na polskim rynku
 • Przedsiębiorca może bez obaw zaplanować swoje wydatki

Faktoring wady

Jak każda usługa, tak i faktoring ma swoje gorsze strony:

 • Konieczność powiadomienia kontrahentów o zawarciu umowy faktoringowej – może to doprowadzić do pogorszenia relacji biznesowych, co wynika z braku znajomości tematu
 • Wysoki koszt obsługi – szczególnie w przypadku faktoringu bez regresu, gdzie faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika
 • Brak finansowania sprzedaży detalicznej, komisowej i gotówkowej
 • Obowiązkowy zwrot zaliczki – dotyczy faktoringu z regresem

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

5

Ocena

5.0/5